Legislativní návrhy

07. 06. 2010

Stanovisko KZPS k návrhu „Zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů…“

Stanovisko KZPS ČR k návrhu „Zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů“

03. 06. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci vyhlášky MŽP č. 60/2008 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)

27. 05. 2010

Stanovisko KZPS ke „Zprávě o čerpání finančních prostředků…“

Stanovisko KZPS ČR k „Zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu“

16. 04. 2010

Stanovisko KZPS k nařízení vlády č. 333/2009 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů, formou dotace právnickým a fyzickým osobám