Prevence násilí na pracovišti

Charakteristika projektu Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče

Poskytování zdravotnických a sociálních služeb je dynamicky se rozvíjející oblast, která klade na pracovníky vysoké nároky. Vzniká tak často klima vedoucí knervozitě, stresu a agresivnímu chování nejen samotných pracovníků, ale i pacientů, klientů, jejich příbuzných a doprovázejících osob.

Které situace označujeme jako pracovní násilí?

Pojem násilí na pracovišti zahrnuje urážky, hrozby, psychickou či fyzickou agresi projevovanou vůči jedinci/ům v takové míře, že to ohrožuje jeho/jich zdraví, bezpečnost nebo tělesnou i duševní pohodu.

Fyzické násilí zahrnuje skutečné napadení agresorem:

Strkání, kousání, štípání, kopání, fackování, bodání, střílení. Toto násilí je poměrně snadno prokazatelné, protože na těle oběti často zanechává znatelné stopy.

Psychické násilí zahrnuje skrytou agresi, záměrné zneužití moci (pracovní zařazení, pozice v kolektivu apod.):

Verbální ponižování, mobbing (šikana mezi kolegy), bossing (nadřízený šikanuje své podřízené), staffing (zaměstnanci šikanují svého nadřízeného), slovní obtěžování (včetně sexuálního) apod.

Dopady pracovního násilí nazaměstnavatele:

Klesající motivace zaměstnanců, vyšší fluktuace zaměstnanců, potíže udržet sistávající odborníky, potíže snáborem zaměstnanců, celkové zhoršení pracovních vztahů, nárůst nemocnosti zaměstnanců (nutnost zástupů), úbytek klientů, celkový nárůst nákladů (odškodné, zaučení nových pracovníků apod.), snížená efektivita aproduktivita práce, celkový ekonomický propad.

Dopady pracovního násilí na zaměstnance:

Poruchy spánku, únava a deprese, poruchy koncentrace, sklon kzávislostem, poruchy sebehodnocení, sebereflexe, sebedestrukce, myšlenky na sebevraždu, uzavřenost, vyčlenění sezpracovního kolektivu, zhoršování se pracovních výsledků, časté absence, posttraumatické stresové poruchy, fóbie, zažívací psychosomatické a muskuloskeletární problémy (zažívací potíže), sociální izolace, rodinné afinanční problémy.

Tyto symptomy mohou přetrvávat i roky poincidentech.

Účelem projektu „Posilování sociálního dialogu sdůrazem nazvládání krizové situace přivzniku násilí napracovištích, zejména zdravotnických zařízeních azařízeních sociálních služeb“ je efektivně reagovat na tyto hrozby a preventivně působit k jejich eliminaci.

Cílem projektu je:

·Zlepšení kultury a bezpečí napracovištích u zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
·Zmapování současné situace výskytu násilí na pracovišti voblasti zdravotnictví a sociálních služeb
·Vytvoření vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj znalostí adovedností nezbytných pro řešení pracovního násilí a předcházení jeho vzniku
·Vyškolení vedoucích pracovníků iřadových zaměstnanců, výcvik praktických dovedností pro zvládání krizové komunikace a pracovního násilí
·Vytvoření zásahových týmů odborníků, kteří budou najednotlivých pracovištích schopni poskytnout odbornou pomoc, stanou se přínosem prozaměstnavatele i ejich zaměstnance
·Zajištění kurzu akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví aMinisterstvem práce a sociálních věcí

·Vytvoření návrhu vhodných organizačních opatření a příkladů dobré praxe

Převažující aktivitami projektu je školení zaměstnanců zapojených organizací v modulech zaměřených na tato témata:

1.Obecná problematika násilí napracovišti aprávní souvislosti
2.Psychologické aspekty násilí napracovišti akrizová komunikace‘
3.Základy sebeobrany:
4.Management prevence násilí napracovišti
Po absolvování kurzu získají absolventi akreditované doklady (osvědčení, certifikáty), které budou uznatelné pro jejich profesionální rozvoj.

Na realizaci projektu se podílí Českomoravská konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Konfederace zaměstnavatelských apodnikatelských svazů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Projekt je podporovaný zESF a státního rozpočtu ČR a byl schválen pod číslem: CZ.1.04/1.1.01/02.00006

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce alidských zdrojů.

Zaujal Vás tento projekt?

Pokud jste členy Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic ČR, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR máte stále šanci se do projektu zapojit. V případě zájmu se obraťte na hlavního manažera KZPS pro tento projekt Pavla Kajmla, tel.: 272 661 291, email: pavel.kajml@uzs.cz.

Další informace o projektu naleznete na stránkách řešitele projektu ČMKOS.