Stanoviska KZPS

23. 09. 2011

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

23. 09. 2011

Stanovisko KZPS k návrhu novelizace zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

20. 09. 2011

Stanovisko KZPS ČR k poslaneckému návrhu na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku…

Sranovisko KZP SČR k návrhu Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 475)

15. 09. 2011

Stanovisko KZPS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2012…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

26. 08. 2011

Stanovisko KZPS k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR…

Stanovisko KZPS ČR k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic