Stanoviska KZPS

14. 10. 2011

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů

14. 10. 2011

Stanovisko KZPS k úpravě vyhláška č. 475/2005 Sb…

Stanovisko KZPS ČR k materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů“

10. 10. 2011

Stanovisko KZPS k materiálu MD „Nevyčerpané prostředky na odstraňování povodňových škod…“

Stanovisko KZPS ČR k materiálu MD „Nevyčerpané prostředky na odstraňování povodňových škod z důvodu pominutí jejich účelu a navýšení příjmů Státnímu fondu dopravní infrastruktury o tyto prostředky na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu“

23. 09. 2011

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

23. 09. 2011

Stanovisko KZPS k návrhu novelizace zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

20. 09. 2011

Stanovisko KZPS ČR k poslaneckému návrhu na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku…

Sranovisko KZP SČR k návrhu Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 475)