Stanoviska KZPS

31. 01. 2011

Stanovisko KZPS k návrhu novelizace vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Stanovisko KZPS k návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“

25. 01. 2011

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci zákona č. 182/2006 Sb….

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů