Zastupujeme více než 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě

KZPS brožura – PREZENTACE PDF

 

Legislativní návrhy

Aktuality

13. 05. 2016

KZPS ČR podporuje zaměstnávání osob po i ve výkonu trestu odnění svobody (VTOS) a přidává podporu kampaně „NEMÁM SVATOZÁŘ, MÁM PRÁCI“.

více na: https://business.facebook.com/RUBIKONCentrum/?business_id=462482300605430

Navštivte stránky projektů

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II

a) Obecně Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a sociálním partnerem projektu (ČMKOS) rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných pozicích na dopady a změny vyplývající z důchodového systému. Jedná se zejména na skutečnost, že tito zaměstnanci budou vykonávat…

Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Cíl: Nový občanský zákoník zcela změní základní koncepci soukromého práva. Jako definiční znak soukromého práva bude opuštěno kritérium rovnosti a důraz bude položen na autonomii vůle. Hlavním cílem projektu je seznámit cílovou skupinu s novým občanským zákoníkem a jeho dopady na právní úpravu pracovněprávních vztahů a vyloučit či alespoň minimalizovat výkladové a aplikační nejasnosti spojené…

Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost zaměstnavatelů a kompetence a spokojenost zaměstnanců v odvětvích kultury a sociálních služeb prostřednictvím rozvoje a podpory sociálního dialogu. Více informací naleznete na webových stránkách projektu: wwww.kuss.monitorovani.eu

Kulaté stoly

zaměřené na prosazování priorit zahraniční politiky ČR a prohlubování jejích mezinárodních vztahů