Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Tisková zpráva k jednání 150. PS RHSD ČR dne 16. září 2019

KZPS ČR: státní rozpočet na rok 2020 postrádá návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti země, pouze konzervuje stávající stav.

 (Praha, XY. září 2019) – Ve státním rozpočtu na rok 2020 se musí najít finanční prostředky a doplatek firmám, které zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky. Dluh vůči organizacím pomáhajícím zdravotně postiženým lidem má vláda již od roku 2018 a stále nebyl vyřešen. Navýšeny by dále měly být prostředky do zemědělství, především do oblasti vodního hospodářství (800 milionů Kč), lesní hospodářství (700 mil.) a podpůrné oblasti (500 mil.).

Podporujeme navýšení prostředků na oblast výzkumu a vývoje a inovací o 5,5 mld Kč. A předpokládáme, že tyto prostředky budou využity pro aplikovaný výzkum a náskedné inovace. Podporujeme rovněž prostředky na dobudování dopravní infrastruktury a souvisejících staveb.

Podporujeme rovněž opatření na zefektivnění státní správy – krácení počtu míst a provozní úspory – samozřejmě tato opatření by měla postupovat v návaznosti na digitalitaci a rozvoj IT. Máme zásadní připomínku ke krácení prostředků na podporu exportu, zvláště v době kdy je nutno hledat další trhy pro odbyt našich výrobků a kdy očekáváme dopady Brexitu.

V kapitole MŠMT podporujeme navýšení platů ve školství ve výši 10 %. Pro kapitolu Ministerstva kultury by měly být navýšeny finance v oblasti živého umění (90 mil.), mělo by také dojít k navýšení Programu protidrogové politiky o 50 milionů. S těmito a dalšími požadavky přichází Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na jednání Tripartity, která se koná v pondělí 16. září. Jejím hlavním tématem bude právě státní rozpočet. Celkově hodnotí KZPS ČR státní rozpočet jako udržovací, postrádající jakoukoli vizi a konkrétní návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

 „Co se týká celkové filozofie nastavení státního rozpočtu na rok 2020, nevychází podle našeho názoru správná. Vzhledem k přetrvávajícím rizikům a nejistotám evropské ekonomiky by se pozornost státu měla upírat více do oblasti podpory dlouhodobé konkurenceschopnosti země. Například formou podpory investiční aktivity ze státního rozpočtu, směřující zejména do zanedbané dopravní infrastruktury a s tím souvisejících opatření – např. urychlená rekodifikace stavebního práva a s tím spojené legislativ, výrazná podpora VaV a inovacím, podpoře exportních aktivit i v návaznosti na dopady Brexitu, aktivit směřovaných na reformy veřejného sektoru – především školství, digitalizace státní správy a v neposlední řadě i změny penzijního a zdravotnického systému. Jako žádoucí také vidíme snížení zaměstnanosti centrálních úřadů, respektive zvýšení produktivity práce těchto institucí díky rozvoji IT, který pravděpodobně v posledních 30 letech snad zaznamenala i samotná státní správa a podnikatelé s každou vládou nápravu bezúspěšně projednávají. V zásadě jde o udržovací rozpočet směřovaný převážně na zvyšování sociálních výdajů a a zvyšování mandatorních výdajů, což může v budoucím období přinést vážné důsledky,“ říká říká prezident KZPS ČR Jan Wiesner.

Pokud jsou pravdivé údaje ČNB o makroekonomickém vývoji v ČR na rok 2020 půjde řádově o pokles příjmů z daní o cca 0,5 %. To znamená, že v porovnání s rokem 2019 půjde o pokles nebo stagnaci příjmů z daní v roce 2020 a tomu se musí i přizpůsobit předpoklad jejich příjmů z daní a tím i celkových příjmů státního rozpočtu na rok 2020. V příloze č. 2 zákona o státním rozpočtu daňové příjmy na rok 2020 však rostou (v porovnání se skutečností za rok 2018 cca o 90 mld., pokud to potvrdí státní závěrečný účet za rok 2018), což jistě nenahradí lepší výběr daní podle EET.

Od počátku poslední krize doporučovali všichni sociální partneři zastoupení v RHSD ČR sledovat výraznou závislost hrubého domácího produktu HDP na zaměstnanosti přes konečnou spotřebu domácnosti jako hlavní složku současného HDP. Také růst mezd a platů musí být v souladu s s ekonomickými parametry, zejména růstem produktivity práce.

Česko se dostalo nejen vysokou mírou zaměstnanosti, ale zejména počtem neobsazených pracovních míst od roku 2015 na první místo v EU: poslední údaj za 1. Q 2019 již vykazoval 6,4 % neobsazených pracovních míst – což následně znamená stamiliardové roční ztráty potenciálního HDP proti reálnému HDP.

Proto Je zapotřebí se zabývat mj. rekvalifikací, podporou pracovníků v důchodovém věku setrváním v pracovním poměru nebo hledáním dílčích pracovních úvazků, zejména je však potřeba si ujasnit rozsah zapojení zahraničních pracovníků včetně migrantů. Česko mělo „skokový“ nárůst cizinců s dlouhodobým pracovním pobytem z 4,8 % 2017 na 5,1 %. Všechny hospodářsky vyspělé členské státy však mají minimální podíl cizinců s dlouhodobým pobytem nad 8 %, Lucembursko s nejvyšším HDP na obyvatele má jen 5 % domácích pracovníků a v průměru 95 % zahraničních pracovníků.

Přílohy: