Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

 • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny 2023-2025

 
 
I N F O R M A C E   O   P R O J E K T U – aktualizace

Název:                 Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Registrační číslo:   CZ.03.01.03/00/22_001/0000890

Datum zahájení:   1. ledna 2023

Datum ukončení:  31. prosince 2025

Partnerem projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU JE POSÍLIT ÚROVEŇ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V 7 ODVĚTVÍCH A PODPOŘIT DAPTACI ODVĚTVÍ NA ZMĚNY.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Zapojené odvětvové svazy KZPS ČR:

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
 • Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z. s.
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu
 • Unie zaměstnavatelských svazů /Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Unie zaměstnavatelských svazů – sekce Zdravotnictví
 • Zemědělský svaz ČR

 

Zapojené odborové svazy ČMKOS

 • Odborový svaz pracovníků knihoven
 • Odborový svaz Stavba ČR
 • Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (sociální služby, zdravotnictví)
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy

 

 Klíčové aktivity a specifické cíle projektu

KA01:  Vytvoření odborných pracovních skupin pro KA a jejich činnost v rámci bipartitních    platforem

Specifické cíle aktivity:

1) Do konce března 2023 vytvořit 7 bipartitních platforem a jejich pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních partnerů, zástupců klíčových subjektů odvětví a expertů pro vybranou tematiku.

2) Udržet fungující bipartitní platformy a spolupracující pracovní skupiny po celou dobu realizace aktivit projektu (do 31.12.2025).

 

KA02:  Podpora adaptace odvětví na změny a dopady vyplývající z přijatých opatření a cílů

pro ochranu životního prostředí

Specifický cíl aktivity:

Podpořit 2 odvětví v adaptaci na změny a dopady vyplývající z přijatých opatření a cílů pro ochranu životního prostředí prostřednictvím zpracovaných stanovisek a podpůrných materiálů do listopadu 2025.

 

KA03:  Budoucnost práce v odvětvích, podpora zvyšování adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů

Specifické cíle aktivity:

1) Podpořit 7 odvětví v oblasti adaptability a stability zaměstnanců do konce listopadu 2025 prostřednictvím zpracovaných podpůrných a metodických materiálů.

2) Zvýšit počet zapojených podniků odvětví Stavebnictví do spolupráce se vzdělávacími institucemi o 10 % oproti stavu roku 2021 pro zlepšení kvalifikační úrovně pracovní sily s požadavky trhu práce a potřebami do konce listopadu 2025.

 

KA04:  Podpora sociálního dialogu a tvorby strategických odvětvových dokumentů činnost sociálních partnerů

Specifické cíle aktivity:

1) Do konce listopadu 2025 podpořit rozšiřování vedení sociálního dialogu na úrovni podniků/organizací ve 3 odvětvích zpracováním podpůrných materiálů na vybraná témata.

2) Vytvořit klíčový dokument Strategie budoucího vývoje odvětví pro období 2025-2035 pro další spolupráci sociálních partnerů v odvětví Textilní a oděvní průmysl do konce listopadu 2025.

 

KA05:  Sdílení a prezentace výsledků a výstupů projektu, vytvoření a využití nástrojů pro přenos informací na cílovou skupinu

Specifický cíl aktivity:

Zajistit informovanost cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců v 7 odvětvích o výsledcích řešení ve vybraných tématech prostřednictvím 3 komunikačních nástrojů do data ukončení realizace projektu.

KA06:  Řízení projektu a rizik

Specifický cíl aktivity:

Do 31.12.2025 úspěšně realizovat a vzájemně koordinovat 6 klíčových aktivit projektu.

 

Přílohy: