Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Cíl:

Nový občanský zákoník zcela změní základní koncepci soukromého práva. Jako definiční znak soukromého práva bude opuštěno kritérium rovnosti a důraz bude položen na autonomii vůle. Hlavním cílem projektu je seznámit cílovou skupinu s novým občanským zákoníkem a jeho dopady na právní úpravu pracovněprávních vztahů a vyloučit či alespoň minimalizovat výkladové a aplikační nejasnosti spojené s novým občanským zákoníkem a novelizovaným zákoníkem práce. Dalším důležitým cílem je přispět k případnému zkvalitnění právní úpravy. K tomu by mohlo dojít v případě, kdy zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů vyjednají takovou podobu změn, která bude oboustranně přijatelná.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou sociální partneři, definovaní RHSD ČR a jejich členské základny a odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupující do sociálního dialogu, kterým bude prokazatelně podána informace o projektu prostřednictvím vedení organizací. Členská základna je tvořena odvětvovými svazy, zaměstnavateli a zaměstnanci podniků a lze ji rozdělit na dvě části: 1. část, tj. zaměstnanci centrálních organizací sociálních partnerů působící v centru i v regionech; 2. část, tj. členské základny sociálních partnerů v regionech mimo hl. město Prahu a dále odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci vstupující do sociálního dialogu (členové výborů zákl. organizací za odbory, kolektivní vyjednávači za zaměstnavatele).

Klíčové aktivity:

  • a) vzdělávání – v průběhu 15 měsíců se celkem zapojí nejméně 4800 zástupců cílové skupiny ve 240 organizovaných seminářích (pro všechny čtyři partnery).
  • b) shromažďování zkušeností a aplikačních poznatků – získání poznatků o dopadech vzdělávání na cílovou skupinu, a jednak na sběr informací a poznatků o případných problémech a nejasnostech spojených s podpůrnou aplikací nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
  • c) závěrečná konference – tripartitní konference zaměřená na prezentaci a oponenturu
    hlavních výstupů. Cílem bude formulace společných závěrů týkajících se shrnutí poznatků s aplikací nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích a požadavků směřujících k nezbytným úpravám v právních předpisech
  • d) zpracování závěrečného dokumentu – návrhy na úpravu pravidel podpůrného použití nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, na kterých byla mezi sociálními partnery dosažena shoda. V souladu se Statutem RHSD ČR tak využijí sociální partneři – jak zástupci
    zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů – svého iniciačního práva k předložení společné dohody (dokument, výzva) Vládě ČR (Parlamentu ČR)

Předkladatel projektu:

Českomoravská konfederace odborových svazů

Partneři projektu:

Asociace samostatných odborů
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 
http://www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-novy-obcansky-zakonik