Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Spolupracujeme

Reprezentujeme 9 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.500 členských subjektů s 1.350.000 zaměstnanci prosazujeme specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 15.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Ivana Adamce, Martina Kupky, Ondřeje Lochmana, Antonína Tesaříka, Jiřího Slavíka a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 376)

  • 03.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

  • 03.02.2023

Stanpvosko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 02.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návru nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

  • 30.01.2023

Blahopřání KZPS ČR ke zvolení nového prezidenta republiky

Jménem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR blahopřejeme arm.gen. v.v. Ing. Petru Pavlovi, M.A. k vítězství v prezidentských volbách a pevně věříme, že se stane sjednocujícím prvkem v současné rozkolísané době. Uvědomujeme si také, jak velký závazek si v této neklidné době na sebe bere. Jsme proto rádi, že v čele našeho státu bude člověk, který má předpoklady naši společnost tímto neklidným obdobím provést.

Jako zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů pro svoji práci preferujeme legislativní stabilitu, vymahatelnost práva a podporu podnikatelského prostředí ze strany představitelů státu. Velmi uvítáme, pokud se nastupující hlava státu zapojí do podpory sociálního smíru, který bude nyní obzvlášť potřebný. Stejně tak uvítáme podporu prezidenta ekonomické diplomacii, tak důležité pro naši proexportně zaměřenou ekonomiku.

Jsme dále připraveni na veškerá jednání směrem k dopadům Green Deal, stejně tak na jednání, která povedou k soudržnosti naší země a současně nabízíme odbornou pomoc při řešení rozevírání nůžek mezi venkovem a většími obcemi.

Přejeme novému prezidentovi ČR i jeho manželce mnoho úspěchů v jejich náročné práci, hodně zdraví a trpělivosti.

  • 26.01.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif), ve znění pozdějších předpisů

  • 19.01.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW