Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

  • 29.04.2024

Priority KZPS ČR pro novou Evropskou komisi

Partneři

Spolupracujeme

Legislativa

  • 17.02.2023

Stanovisko KZPS %CR k ávrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

  • 17.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • 15.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Ivana Adamce, Martina Kupky, Ondřeje Lochmana, Antonína Tesaříka, Jiřího Slavíka a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 376)

  • 03.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

  • 03.02.2023

Stanpvosko KZPS ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 02.02.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návru nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

  • 26.01.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif), ve znění pozdějších předpisů

  • 19.01.2023

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW